Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató röviden, tömören, érthetően a leggyakoribb kérdések alapján (a teljes ÁSZF és AT szöveg elérhető utána egymást követően):

 

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a(z) PATTANÁS ELLEN Weboldal (a továbbiakban: „PATTANÁS ELLEN”) által üzemeltetett www.pattanasellen.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett online tanfolyamra (a továbbiakban együtt: „Online tanfolyam”) történő jelentkezésekre és az Online tanfolyam történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Online tanfolyamra jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a(z) PATTANÁS ELLEN és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

Az Online tanfolyamra történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, az Online tanfolyamra nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető online tanfolyam esetében:

PATTANÁS ELLEN – VZS GROUP
Székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 88.
Adószám: 68675811-1-43
Számlaszám: 10700457 70692143 51100005
Bank: CIB
Domain szolgáltató: Intronet
Szerver: Invitech
Weboldal: pattanasellen.hu
E-mail cím: info@pattanasellen.hu

1.2. A jelen ÁSZF az online tanfolyamra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a(z) PATTANÁS ELLEN és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3. A(z) PATTANÁS ELLEN kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a(z) PATTANÁS ELLEN és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (online tanfolyamra történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. A Weboldalon keresztül az online tanfolyamra elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között az online tanfolyamon történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés PATTANÁS ELLEN általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a(z) PATTANÁS ELLEN a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A(z) PATTANÁS ELLEN kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az info@pattanasellen.hu e-mail címen van lehetőség.

1.7.  Nincs olyan magatartási kódex, amely a(z) PATTANÁS ELLEN szolgáltatásaira vonatkozna.

 

 1. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett online tanfolyammal kapcsolatos részletes információkat az online tanfolyamra vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben az online tanfolyammal kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@pattanasellen.hu e-mail címen vagy a Weboldalról elérhető „KAPCSOLAT” menüponton található üzenetküldő funkció használatával.

2.2. Az online tanfolyamon történő részvételért fizetendő díj az Online tanfolyam oldalán kerül feltüntetésre.

2.3. Az online tanfolyam részvételi díjának változtatásának a jogát a(z) PATTANÁS ELLEN fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon online tanfolyam részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon a(z) PATTANÁS ELLEN minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a(z) PATTANÁS ELLEN nem köteles az online tanfolyamon történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt az online tanfolyamra, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a(z) PATTANÁS ELLEN csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Weboldalon elhelyezett Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A(z) PATTANÁS ELLEN Weboldalt a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. A(z) PATTANÁS ELLEN fenntartja magának a jogot arra, hogy indoklás nélkül jelentkezéseket visszautasítson.

 

2.7. A jelentkezés menete

A Jelentkező az online tanfolyamot a kosárba teszi, majd a „pénztár” oldalon kitölti a jelentkezéshez szükséges mezőket és kiválasztja a számára megfelelő fizetési módot.  A Jelentkező a „Bankkártyás fizetés” vagy átutalásos fizetés esetén a „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet. Bankkártyás fizetés választása esetén a Weboldal a fizető szolgáltató oldalára irányítja a Jelentkezőt, ahol ki tudja fizetni a tanfolyam árát.

A(z) PATTANÁS ELLEN a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a(z) PATTANÁS ELLEN felé az info@pattanasellen.hu e-mail címen. Átutalásos fizetés választása esetén a Jelentkezőnek az online tanfolyam részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles az online tanfolyamon történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül az online tanfolyam részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a(z) PATTANÁS ELLEN a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti és amennyiben akciós áron vásárolta az online tanfolyamot, legközelebb már csak teljes áron tud újra jelentkezni és vásárolni. A részvételi díj PATTANÁS ELLEN weboldalhoz történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.

 

 1. Fizetési feltételek

A Jelentkező a részvételi díjat a(z) PATTANÁS ELLEN jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 2 (kettő) napon belül vagy megrendeléskor bankkártyás fizetési módot választva azonnali online bankkártyás tranzakcióval is kiegyenlítheti.

Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Átutalásos fizetés esetén a közlemény mezőben fel kell tüntetni a visszaigazoló emailben található rendelésszámot és a jelentkezéskor használt teljes nevet.

A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a(z) PATTANÁS ELLEN bankszámlájára megérkezik.

A részvételi díjról automatikusan, a Jelentkező által megadott adatokkal kiállított eredeti számlát a(z) PATTANÁS ELLEN a BILLINGO online számlázó rendszerében tárolja.

 

 1. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1. A Jelentkezőnek jogában áll az online tanfolyamon online formában részt venni, jegyzetelni és a letölthető anyagokat saját tanulási célra felhasználni. Az online tanfolyam anyaga a(z) pattanasellen.hu Weboldalon kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, az adott lecke jellegétől (írott, képes vagy videós) online formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. Az online tanfolyam anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2. Az online tanfolyamot a(z) PATTANÁS ELLEN engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező online tanfolyamon való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a(z) PATTANÁS ELLEN az online tanfolyam részvételi díját nem téríti vissza.

4.1.3. Az online tanfolyamon részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely az online tanfolyam többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a(z) PATTANÁS ELLEN jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

4.2. A(z) PATTANÁS ELLEN jogai és kötelezettségei

4.2.1. A(z) PATTANÁS ELLEN megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a jelentkezéstől számított 2 (kettő) napon belül nem érkezik meg a(z) PATTANÁS ELLEN bankszámlájára.

4.2.2. A(z) PATTANÁS ELLEN jogosult az online tanfolyamban résztvevő Jelentkezőt az online tanfolyamban való részvételből kizárni, amennyiben online formában tanúsított magatartása az online tanfolyamot, vagy az online tanfolyam többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza az online tanfolyamot.

4.2.3. Az online tanfolyamból az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a tanfolyam díja nem jár vissza.

4.1.4. A(z) pattanasellen.hu Weboldalon honlapon található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, vagy bármiféle magatartás tanúsítására. A jelentkezőnek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A(z) PATTANÁS ELLEN Weboldal kizár a honlap felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

 

 1. Kellékszavatosság

5.1. A Jelentkező a(z) PATTANÁS ELLEN hibás teljesítése esetén a(z) PATTANÁS ELLEN Weboldallal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2. A Jelentkező az alábbi kellékszavatossági igénnyel élhet:

5.3. A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.4. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Jelentkező 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

5.5.  A Jelentkező kellékszavatossági igényét a(z) PATTANÁS ELLEN Weboldallal szemben érvényesítheti.

5.6. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Felmondási jog

6.1. A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a(z) PATTANÁS ELLEN Weboldalhoz elektronikus úton küldött levél útján:

e-mail: info@pattanasellen.hu

A fogyasztónak minősülő Jelentkező ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.2. Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a(z) PATTANÁS ELLEN visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a(z) PATTANÁS ELLEN az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

 

 1. Adatvédelem

A(z) PATTANÁS ELLEN a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A(z) PATTANÁS ELLEN részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező az online tanfolyamra történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

 1. Szerzői jog

8.1. Az online tanfolyam keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott online írott anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a(z) PATTANÁS ELLEN. A(z) PATTANÁS ELLEN a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a(z) PATTANÁS ELLEN minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. Az online tanfolyam díja 80%-ban jogdíjat tartalmaz.

8.2. A(z) PATTANÁS ELLEN nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

8.3. A Szellemi alkotások kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

8.4. A(z) PATTANÁS ELLEN a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

8.5. SZERZŐI JOGOK ÉS A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI: A(z) pattanasellen.hu weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a “PATTANÁS ELLEN” Weboldalnak (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi tulajdonát képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére, segítségére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá az online leckék tartalmának üzleti vagy nyilvános de írásos magán célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, megosztásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához a szerző külön megjelölésével sem. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

8.6. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT: Amennyiben a(z) pattanasellen.hu weblap online leckéinek tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, közösségi oldalakon, fórumokban, vagy bármilyen más írott formában a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, tartalmanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi százezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak.

Másolt tartalomnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett tartalmat a(z) pattanasellen.hu oldalról. A jelentkezéssel a felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

 

 1. Pénzvisszafizetés

9.1. A jelentkező 100%-os pénz visszafizetési garanciával élhet, ami a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. A szerződés megkötésének napja a Jelentkezési összeg a PATTANÁS ELLEN bankszámlájára megérkezésének napja. Ha a Jelentkező a pénz visszafizetési garanciával élni kíván, szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a(z) PATTANÁS ELLEN Weboldalhoz elektronikus úton küldött levél útján, melyben részletesen indokolnia kell, hogy miért nem felelt meg számára az online tanfolyam:

e-mail: info@pattanasellen.hu

9.2. Bankkártyás fizetés esetén a bakkártyára kerül visszatérítésre az összeg. Átutalásos fizetés esetén bankszámlaszámra, melyet a nyilatkozattételi emailben kell feltüntetni.

 

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett online tanfolyammal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a(z) PATTANÁS ELLEN ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető „KAPCSOLAT” menüpont alatt található levélküldő funkció használatával vagy az info@pattanasellen.hu e-mail címen.

10.2. A Jelentkezőnek a(z) PATTANÁS ELLEN által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@pattanasellen.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.

10.3.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a(z) PATTANÁS ELLEN és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a(z) PATTANÁS ELLEN Weboldallal való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a(z) PATTANÁS ELLEN székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 1. Egyebek

11.1. A(z) PATTANÁS ELLEN megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A(z) PATTANÁS ELLEN a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő online tanfolyamra jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. A(z) PATTANÁS ELLEN nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. A(z) PATTANÁS ELLEN a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A(z) PATTANÁS ELLEN nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

11.4. A Weboldalon történő online tanfolyamra jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

11.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A(z) PATTANÁS ELLEN bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelési tájékoztató célja

A(z) pattanasellen.hu Weboldal (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.pattanasellen.hu/aszf címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Az adatkezelő adatai

Weboldal: www.pattanasellen.hu
Email cím:
info@pattanasellen.hu

A kezelt személyes adatok köre

Jelentkezés során a tanulói fiók létrehozásához, használatához és az automata számlakészítéshez megadandó szükséges minimális adatok

 

Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:


Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok:

Név és email cím


Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.


Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Automata számlakezelő program: Billingo

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, email címét, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.


Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk (Jelentkező) volt és panaszügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót (Jelentkezőt) be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.


Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.


Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.


Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.


Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.


Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.


Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen dokumentum a(z) pattanasellen.hu Weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Budapest, 2021.01.01.
PATTANÁS ELLEN

 


1 számú melléklet
Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2 Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

2Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.